ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | DOWNLOADS | LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΥΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

sistaseis-eterion

ΜΕΛΕΤΗ:
Προκειμένου να επιλεγεί ο κατάλληλος Τύπος Νομικού Προσώπου και να καθοριστεί η Διαδικασία σύστασης της νέας εταιρείας, πραγματοποιείται σχετική μελέτη. Στο στάδιο της μελέτης, συλλέγονται και αναλύονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως το Είδος των Μετοχών, το Κεφάλαιο, τα Ποσοστά Μετόχων του κάθε μετόχου, ο Αριθμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η επιλογή των Διαχειριστών, θέματα σχετικά με την Εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την νέα εταιρεία. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της μελέτης, καθορίζεται ο τρόπος σύστασης της νέας εταιρείας, σύμφονα με τις πιο κάτω περιπτώσεις.


tickΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Συνιστάται νέα εταιρεία και οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:
  • Μελέτη για τη σύσταση της εταιρείας, όπως προαναφέρεται.
  • Σύνταξη του Καταστατικού.
  • Ίδρυση της εταιρείας από Συμβολαιογράφο και Δικηγόρο, οι οποίοι είναι συνεργάτες της Π.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & Η.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ, εφόσον δεν υπάρχει προτίμηση σε πρόσωπα επιλογής του πελάτη.
  • Υποβολή Καταστατικού στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη λήψη του Αριθμού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, καθώς και για τη δημοσίευσή του.

tickΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. :

Οι προσφερόμενες εργασίες στην περίπτωση αυτή είναι οι εξής:
  • Μελέτη για τη Σύσταση της εταιρείας, όπως προαναφέρεται.
  • Κλείσιμο Ισολογισμών, σε συνεργασία με το Προσωπικό του Λογιστηρίου, των υπό συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων και Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Υποβολή των Ισολογισμών της προηγούμενης χρήσης.
  • Επίβλεψη διαδικασιών Εκτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων και σύνταξης της Έκθεσης από την Επιτροπή της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας ή Έγκρισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.
  • Σύνταξη του Καταστατικού.
  • Ίδρυση της εταιρείας από τους  συνεργάτες της Π.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & Η.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ. (η αμοιβή τους δεν υπολογίζεται στην προσφορά).
  • Υποβολή του Καταστατικού στις αρμόδιες Υπηρεσίες  για τη λήψη του  Αριθμού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών  και για τη λήψη  του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, καθώς και για τη δημοσίευσή του(οι εργασίες αυτές γίνονται και με τη συνεργασία του προσωπικού του Λογιστηρίου).