ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | DOWNLOADS | LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Γ.Σ.

sidaxi-praktikon

Η Π.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & Η.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ  διαθέτοντας βαθιά γνώση και μεγάλη εμπειρία, σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ερμηνεία των νόμων που τις διέπουν, αναλαμβάνει και την παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του Καταστατικού και στην Νομοθεσία  των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τη σύνταξη των Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των σχέσεων με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.