ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | DOWNLOADS | LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

 • Γενική και Αναλυτική Λογιστική (Λογιστικοποίηση οικονομικών πράξεων).
 • Καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών σε λογιστικά βιβλία.
 • Εκτύπωση των λογιστικών εγγραφών στα επιβαλλόμενα από τον Κ.Β.Σ. Βιβλία.
 • Εκτύπωση των μηνιαίων ισοζυγίων.
 • Συμφωνίες λογαριασμών.
 • Συμπλήρωση  και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων και λοιπών φόρων.
 • Εξαγωγή μισθοδοσίας και χειρισμό εργασιακών - ασφαλιστικών θεμάτων, σύμφωνα με το αντίστοιχο νομικό πλαισιο.
 • Συμπλήρωση  και υποβολή εκκαθαριστικών Δηλώσεων.
 • Εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων για υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Εργασίες τέλους χρήσης, κλείσιμο, σύνταξη ισολογισμού, δημοσίευση, καθώς και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Συμπλήρωση  και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικού Προσώπου και δηλώσεων Μετόχων - Εταίρων, καθώς και Προσώπων που συνδέονται άμεσα μ' αυτά.
 • Σύνταξη Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης ή Πρακτικών Διαχείρισης και Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Σύνταξη και υποβολή Προσαρτήματος και Πρακτικών των Διοικητικών Οργάνων που συνδέονται με τον ισολογισμό.
 • Χειρισμό πάσης φύσεως Φορολογικών Υποθέσεων και Ελέγχων.
 • Συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες, με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, με το Υπουργείο Εμπορίου και άλλων Οργανισμών για ελέγχους και σημαντικά θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί επικοινωνία ή την προσωπική μας παρουσία.